VDVFs remiss till Miljödepartementet

Vattenverksamhetsutredningen har överlämnat sitt betänkande till Regeringen som låtit det gå ut på remiss.  Utredningen skapade redan under utredningstiden stora motsättningar, många hävdade att om betänkandet blir verklighet kommer de flesta små vattenkraftverk tvingas lägga ned och domstolarna kommer at bli överfulla under årtionden av prövningsärenden.

Regeringen har låtit betänkandet gå ut på remiss och VDVF har utnyttjat möjligheten att yttra sig över remissen.

VDVF Remissyttrande Vattenverksamhetsutredningen

EN KRAFTVERKSÄGARES OJÄMNA KAMP

Det har funnits och finns en del konflikter mellan länsstyrelsen och vattenkraftägare om synen på hur vattenkraftverken ska drivas.  Inte sällan har det handlat om frågan om vandringsvägar förbi kraftverken.

Inget fall har fått sådan omfattning som kraftverket Gullsby i Brunskog.

Christer Söderberg, styrelseledamot i Värmland-Dalslands Vattenkraftförening har studerat turerna kring detta komplicerade mål och funnit många brister och lämnar ett förslag hur man kan undvika att liknande fall återkommer vilket beskrivs i ett PM,  MYNDIGHETERS AGERANDE I VATTENMÅL – EN KRAFTVERKSÄGARES OJÄMNA KAMP.

Gullsby kraftverk En kamp mot myndigheter