VÄRMLAND-DALSLANDS VATTENKRAFTFÖRENING – EN FÖRENING FÖR SMÅSKALIG VATTENKRAFT

Värmland –Dalslands Vattenkraftförening, VDVF, grundades 2007 för att tillvarata den småskaliga vattenkraftens intressen och stödja vattenkraftägare i frågor om drift, teknik, juridik och ekonomi.

Föreningen bildades först som Värmlands Vattenkraftförening men 2010 utökades den till att omfatta även Dalsland.  De första åren var aktiviteterna inte så omfattande men på senare år har de ökat väsentligt.

VDVF hade under 2012 ca 40 medlemmar, men med tanke på antalet mindre vattenkraftverk, och de som planerar att restaurera nedlagda verk, borde vi kunna vara över 75, vilket också är vårt mål.  Vi driver därför en kampanj för att öka medlemsantalet.

VAD GÖR VDVF?

Vattenkraft är inte populär i alla kretsar.  Organisationer som Älvräddarna och Sportfiskarna har andra agendor hur våra vattendrag ska användas och argumenten mot vattenkraften är ofta överdrivna och osakliga.  Det behövs motkrafter som på ett sakligt sätt försvarar den småskaliga vattenkraften och informerar myndigheter och allmänheten om vattenkraftens fördelar inom elproduktion.

Vattenkraft, liksom vindkraft och solkraft, tillhör de flödande energislagen, där elen produceras utan förbränning och är därför så gott som fri från utsläpp.

VDVF ser även som sin uppgift att informera medlemmarna om vad som händer på elmarknaden och det som påverkar ekonomi och drift av vattenkraftverken.

Genom vårt medlemskap i Svensk Vattenkraftförening, SVAF, och Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, SERO, får vi kontinuerligt värdefull information.

Sådan information sprids sedan till våra medlemmar via nyhetsbrev, vid årsmöten och seminarier och andra föreningsträffar.

Vid 2012 års föreningsmöte den 24 mars i Svanskog höll vi ett vattenkraftseminarium samt arrangerade en utställning och ett kraftverksbesök med lyckat resultat.

Föreningen har ett flertal gånger träffat representanter för länsstyrelsen i Värmland och vi har kunnat notera en ökad förståelse för den småskaliga vattenkraftens villkor.

Inom miljöområdet arbetar vi för att visa vattenkraftens roll som energikälla med minimal klimatpåverkan.  I frågan om biologisk mångfald har vi ett bra exempel i Björkaholms kraftverk i Lysvik norr om Sunne.  Där har restaureringsarbeten i samband med kraftverksbygget år 2000 medfört en betydande och dokumenterad höjning av den biologiska mångfalden.

Föreningen är aktiv i arbetet med införandet av Ramdirektivet om vatten i Sverige. Ramdirektivet ska anpassas till varje EU-land och i Sverige arbetar föreningen för att försvara vattenkraftens intressen i vår region.  Ramdirektivet är inte detaljerat utan ger utrymme för tolkningar och kan därför tolkas negativt för vattenkraften.  Vi deltar i möten med vattenmyndigheten och i så kallade vattendragsvandringar för att påvisa vattenkraftens viktiga roll i samhället.

Sist men inte minst är vi ett ständigt stöd för medlemmar med problem, då styrelseledamöterna gärna hjälper till med råd.