Handlingar till årsmötet 2019

Nu finns handlingar till årsmötet att hitta här

För att hitta till Sunne och Broby Gästgivargård kan Google hjälpa till Google Maps

Sen var det anmälan och den kan göras i anmälningsformuläret här.

Vi ses i Sunne

Medlemsbrev nr 1 – 2019

VDVF medlemsbrev Nr 1 2019.pdf

Datum 20/1-19

2018 tog slut och vi är redan en bit in i 2019, tiden går ruskigt fort. God fortsättning på det nya året önskar styrelsen i VDVF.

Snart går vi in i en förhoppningsvis tryggare tillvaro. Det har varit en mycket hektisk höst med att ge medlemmar support och stöd med anledning av den nya lagen som träder i kraft vid nyåret. Mycket är fortfarande osäkert och otydligt, en ny regering är tillsatt och några viktiga beslut har tagits med det som följer av en ny lag. I och med eftersläpningen med ny regering så har starten av anmälan till Nationella prövningsplanen (NAP) försenats. När detta skrivs så har den äntligen kommit igång. Vi har nu tid fram till 1 juli att anmäla våra anläggningar för att kunna ingå i NAP.
Här är länken för Värmlands vattenkraftverk
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/privat/djur-och-natur/vatten/dammar-och-vattenkraftverk/nationell-plan-for-miljoprovning-av-vattenkraft.html och
här hittar du sidan för Västra Götaland https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/djur-och-natur/vatten/vattenverksamhet/dammar-och-vattenkraftverk/nationell-plan-for-miljoprovning-av-vattenkraftverk.html
Regeringen har beslutat om Förordningen som följer av lagen, det vi  väntar på är att myndigheter beslutar om föreskrifter med detaljer hur kommande omprövningar ska gå till.

Länsstyrelsen i Värmland
Någonting har hänt med länsmyndigheten! De har bjudit in vår förening till samarbete att tillsammans föra ut budskapet om den nya lagen. Efter ett planeringsmöte så fastställdes 5 orter där en hel del damm och kraftverksägare träffades för att få information. För länsstyrelsens del var det tur att vi var med, vår vice ordförande Viktor Falkenström har god koll på hur läget ser ut och hade satt ihop ett mycket bra informationsmaterial. Det länsstyrelsen hade var i stort sett ingenting, det vi kan hoppas på är deras ”löfte” att de gärna ser att så många dammägare som möjligt anmäler sig till Nationella prövningsplanen NAPen. Vi hoppas verkligen att de tar sin uppgift som grindvakt på största allvar och står för vad de säger, att de vill att alla som anmäler sig till NAPen ska få en plats i prövningsplanen. Deras roll som grindvakt är att bedöma och besluta att en anläggning ska få ingå i prövningsplanen.

Processer
Under hösten har vi varit närvarande vid några domstolsförhandlingar och fler står på kö. Trots löften från länsstyrelsens verksamhetschef Torben Ericson vid vårt årsmöte i maj att inga fler förelägganden ska beslutas så har flera medlemmar fått ta emot rekommenderade brev med föreläggande om att söka tillstånd. Helt tydligt så kommunicerar inte tjänstemännen i sin verksamhet.

16 november så träffade vi från VDVF länsrådet Johan Blom, verksamhetschef Torben Ericson och enhetschef Christina Häggblom, ämnet för mötet var att berätta för länsrådet hur hans tjänstemän agerar i verksamheten. Mycket tyder på att ledarskapet inom myndigheten inte vet hur och vad som pågår. Länsrådet lyssnade och vi hoppas att det leder till en utveckling av verksamheten.

Dock kan vi nu i januari konstatera att någon form av förändring har skett, flera beslut som fattats av enhetschefen för miljöskydd så har besluts tagits att inte förelägga utan hänvisar till nya lagen, ett steg i rätt riktning.

Nationella prövningsplanen
Med den information vi har idag så är bedömningen att det bästa alternativet är att anmäla sig till NAP, att inte anmäla sig är troligen ett sämre alternativ. Sannolikt kommer länsstyrelsen då att löpa linan ut och förelägga om att söka tillstånd. Överväg också om uppströms liggande dammar kan vara till nytta för ditt kraftverk, de kan få ingå i prövningen om det finns nytta för elproduktionen. Den möjlighet som nu finns att få sin verksamhet omprövad bygger på frivillighet att söka omprövning och därmed få moderna villkor. Att vår verksamhet ska ha moderna miljövillkor är ett mycket tydligt budskap från våra politiker.

Här följer en beskrivning från vår vice ordförande advokat Viktor Falkenström

På den juridiska sidan har fortsatt mycket hänt den sista tiden. I sista stund, den 27 december 2018, kom Regeringen äntligen med de sista nödvändiga delarna i de nya reglerna för vattenkraften. Detta då beslut togs om ändringar i två för vattenkraften viktiga förordningar, förordningen om vattenverksamhet och förordningen om förvaltningen av kvaliteten för vatten. De ändringar som nu gjorts gör att bilden klarnar för vad som gäller för vattenkraften och den kan sammanfattas enligt följande. Den 14 januari 2019 öppnar systemet med anmälan till den s.k. nationella planen. Anmälan kommer att göras genom en e-tjänst som finns på länsstyrelsernas hemsidor men kan även göras skriftligen. Verkan av en anmälan är primärt att man som ägare av kraftverket går med på att på sikt söka tillstånd för sina verksamheter. Detta är ett i grunden oundvikligt faktum, alla vattenkraftverk kommer på sikt att behöva ha ett tillstånd meddelat med stöd av reglerna av miljöbalken. Där har politiken med bred majoritet sagt sitt och denna del kommer vi inte runt, det är synnerligen klarlagt.  Den nationella planen kommer att ge en tågordning för när sådan ansökan ska inlämnas och medför även att i väntan på denna tidpunkt så får verksamheten pågå. Då får inte länsstyrelsen rikta förelägganden mot verksamheten. Vidare så medför en anmälan att man som ägare även har möjligheten att söka ersättning för kostnader för omprövning och miljöåtgärder från den s.k. Vattenkraftens miljöfond. Detta gör att vi från föreningens sida inte nog kan klargöra att ALLA verksamhetsutövare bör anmäla sig till den nationella planen. För att detta ska göras på rätt sätt måste man ta fram en del uppgifter. Det handlar om koordinater, installerad effekt o.s.v. Detta bör de flesta ha ganska god möjlighet att få fram. Men det som man måste vara noggrann kring och som kan vara problematiskt är två frågor. För det första, med vilken rätt bedriver man verksamhet med? Här gäller numera att frågan om laglighet är klargjord, alla gamla rättigheter såsom urminneshävd och privilegiebrev är numera att se som ett tillstånd. Dock måste man som ägare få fram dessa uppgifter. Urminneshävd gäller t.ex. enbart om anläggningen (oftast dammen) är uppförd före år 1882. Detta måste man i sådant fall på något sätt styrka och det kan kräva undersökningar i arkiv hos Landsarkivet eller liknande. Den andra frågan är om ytterligare dammar ska ingå förutom de som hör till själva kraftverket. Det finns nämligen vissa möjligheter till detta. Exakt vad som gäller i varje enskilt fall är svårt att veta, det beror på omständigheter såsom när dammen uppfördes och varför, om den är till nytta för kraftverket o.s.v. Här vill vi uppmana Er alla att fundera på saken, är mitt kraftverk beroende av ytterligare dammar eller inte? Vid frågor så kan vice ordförande i föreningen, Viktor Falkenström, vara till hjälp och han har uppgett sig vara villig att i mån av tid vara alla medlemmar behjälpliga med dessa frågor. Det finns alltså all anledning att engagera sig i denna fråga. Den 1 juli stänger rätten till anmälan och har man då inte gjort en anmälan är det för alltid försent, chansen kommer inte åter. Det som då sker är att man riskerar att som kraftverksägare på allvar hamna på efterkälken, något som riskerar att både blir dyrt och besvärligt. Man öppnar sig även för förelägganden från länsstyrelsen och får inte del av pengarna från Vattenkraftens miljöfond. Rent allmänt så ser vi därför de nya reglerna som en väg framåt, den kommer inte att bli enkel men den är sammantaget bättre än det system som tidigare har rått. Därav bör anmälan ske till den nationella planen.

Inför kommande omprövningar
Det finns en hel del du kan förbereda dej med inför kommande omprövningar, om du redan noterar nederbörd för ditt område, flöden och nivåer i dammar och sjöar så är du på god väg. Om du inte har detta, så börja redan nu att dokumentera, dessa uppgifter kommer att bli nödvändiga för att du ska kunna skapa rätt uppgifter i kommande omprövningsprocesser och inte minst för att kunna bemöta myndigheternas påståenden. Börja redan nu att leta/samla in dokument om din anläggning, hur har det sett ut tidigare? finns det tillstånd? även äldre tillstånd eller motsvarande dokument kan vara betydelsefulla för omprövningen när det är dags för din anläggning att erhålla moderna miljövillkor.

Fortsatt information
Vi kommer att lägga ut information löpande på våra hemsidor, vi har numera ytterligare en webbsida www.vdvf.se då varmdalkraft.se hade en del krångel i höstas, vi kommer att använda bägge sidorna parallellt.

Det är mer än någonsin viktigt att vi får aktuella kontaktuppgifter från våra medlemmar. Har du e-postadress eller bytt adress så skicka oss rätt adress så att vi kan skicka information löpande. Vi har använt ett mailprogram där vi kan skicka till alla adresser samtidigt (tidsbesparande), men, bara hälften öppnar sin mail och därmed går miste om viktig information. Vi saknar resurser att skicka brev med vanlig post, det är dessutom dyrt. För att kunna behålla vårt medlemsregister måste vi få ditt godkännande enligt nya lagen GDPR, därför är det mycket viktigt att vi får ett svar från dej att du godkänner att vi fyller i dina uppgifter i vårt medlemsregister med korrekt namn och adress. Vi kommer inte att skicka vårt register till någon annan part, utan det är endast till för vår förening. Meddela oss snarast att du godkänner.

Vi planerar även ett medlemsmöte snarast möjligt, ev. i samarbete med Bixia som planerar producentträffar.

Vi återkommer med mer information på våra webbsidor och mailen, vill du nå oss så kontakta ordförande Christer Hedberg tele 070-3732665 eller epost info@varmdalkraft.se

Med vänliga hälsningar
Christer Hedberg
Ordf. VDVF

 

SEGER FÖR SILVERFORSEN ❤️

Det är med stor glädje vi kan konstatera att Mark- och miljödomstolen lagligförklara Silverforsens kraftstation i sitt domslut daterat den 10 januari. Till minne av Gunnar och hans livsverk, tillönskar vi de hjärtligaste gratulationer till hans livskamrat Märta!

För er som vill läsa domen går den att läsa här Vänersborgs TR M 2099-16 Dom 2019-01-10

Som med alla dommar är det mycket text och den delvis omfattar material från den förenade vattenkraftsutrivarmaffian, dvs Länsstyrelsen, Kammarkolegiet och Älvräddarna, så är texten längre än den är läsvärd. Ett läsråd är att börja med att läsa domslutet och sen yrkandena i puktform, dvs sidan 1-5. Inses lätt att dessa båda delar till stor del är samstämiga. Har man ork kan man läsa sidan 5-12. Sen bör man hoppa över Inkomna yttrande sidan 12-18 för att istället läsa domskälen sidan 19-21.
När man insett innebärden av domen går det möjligen för skojs skull att läsa sidan 12-18 för att inse att den som skriver mest inte alltid skriver bäst, eller i alla fall har substans för det som skivs.

Ett stort tack till Walter och Eva och övriga inblandade för att vi nu fått detta domslut och förhoppningsvis kan få stopp eller i alla fall begränsa maffinans framfart.

Tack MÖD för denna julklapp

Det är med stor glädje vi idag kan konstatera att Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt genom dom upphäver Länsstyrelsen i Värmlands läns föreläggande om att ansöka om lagligförklaring och tillstånd för dammarna vid Acktjärn och Lillälgsjön i Storfors kommun.

Dommen finns att läsa här MÖD Mål M204798-17 Dom 2018-12-19

Vid läsning ska fokus läggas på MÖDs domskäl på sidan 13-16 och den ”förtida” tillämningen av den lagstiftningen som träder i kraft nu vid årsskiftet. Sen om man tycker det är kul att läsa juridisk text kan man läsa parternas anförande på sidan 2-13, men det är domskälen som är resultatet av domen.

Domen kan inte överklagas och innebär förhoppnngsvis att vi som vil bevara kultur- och naturmiljöer kan få en fridfull julhelg, och de som är av annan åsikt får göra något annat.

Styrelsen för VDVF önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år.

70 medlemmar

Hoppas alla haft en trevlig nationaldag. För VDVFs de så kan vi idag fira att vi blivit 70 medlemmar Hurra!!

Vill du bli medlem så gör du enklast i att betala in medlemsavgiften som är 350 kr till föreningens bankgiro 599-1724. Ange namn och skicka gärna ett e-post till info@varmdalkraft.se med dina kontaktuppgifter.